اثر تغییرات فصلی بر برخی فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه صنوبر (Populus deltoides Marsh.)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه‌، ساوه

2 کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه‌، ساوه

3 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی اثر تغییرات فصلی بر برخی فرایند‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی صنوبر در منطقه لنگرود‌، نمونه‌های برگ و ریشه این گیاه در سه فصل بهار‌، تابستان و پاییز سال 1389 با چهار بار تکرار جمع آوری شدند‌. نتایج نشان داد در برگ‌ها و در فصل تابستان‌، همزمان با افزایش دما و خشکی هوا‌، میزان کلروفیلa  و b‌‌، قند‌های محلول و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پلی فنل اکسیداز افزایش معنی‌داری نسبت به فصل بهار نشان داد در حالیکه در مورد فعالیت آنزیم پراکسیداز‌، این افزایش معنی‌دار نبود. در ریشه میزان قند‌های محلول و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز در فصل تابستان نسبت به بهار، اختلاف معنی‌داری را نشان نداد اما فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز افزایش معنی‌داری یافت‌. میزان پرولین برگ و ریشه در فصل بهار که دارای پایین ترین دما بود نسبت به دو فصل دیگر افزایش معنی‌داری داشت‌. به همین‌ترتیب میزان آهن، مس و منگنز، هم در برگ و هم در ریشه در فصل بهار نسبت به فصول دیگر افزایش معنی‌داری نشان داد. میزان تجمع آهن و منگنز در ریشه‌ها بیشتر از برگ‌ها و میزان تجمع مس در دو فصل بهار و تابستان در برگ‌ها بیشتر از ریشه‌ها بود.

کلیدواژه‌ها