ارزیابی نسبت مناسب ماسه، پوسته برنج و کمپوست قارچ بر صفات کیفی چمن قطعه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد

2 کارشناس‌ارشد باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشهد

3 استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

چکیده

چمن‌ها در کنترل فرسایش بادی و آبی خاک مؤثرند و باعث جذب گرد و غبار و افزایش اکسیژن هوا گشته و در کاهش آلودگی‌های صوتی و نورِ خیره‌کننده‌ خورشید، نقش مهمی دارند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شرایط بهینه تولید چمن قطعه‌ای و انتخاب بهترین بستر کاشت در شهرستان گرگان بود. برای اجرای این تحقیق از طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد و در هشت تیمار با چهار تکرار انجام گرفت. در پژوهش حاضر، اثر چهار نوع ترکیب بستر سازِ ماسه، خاک، پوسته‌ی برنج و کمپوست قارچ با نسبت‌های مختلف بر برخی صفات کیفی چمن قطعه‌ای مانند درصد ماده خشک، کیفیت ظاهری، قابلیت رول‌شوندگی، سرعت رشد و مقدار کلروفیل بررسی شد. بستر‌های کاشت شامل مخلوط خاک + ماسه + کمپوست قارچ و مخلوط خاک + پوسته‌ برنج + ماسه با نسبت‌های مختلف و شبکه کاشت شامل یک نوع شبکه (توری پلاستیکی) بود. در میان نسبت‌های انتخاب شده،‌ بستر با ترکیب ماسه، کمپوست قارچ و خاک (1:2:1)،‌ از لحاظ سرعت رشد، کیفیت ظاهری و قابلیت رول‌شوندگی بر سایر تیمارها برتری داشت و به عنوان مناسب‌ترین بستر شناخته شد. در میان بسترهای حاوی پوسته‌ی برنج، با ترکیب ماسه، پوسته‌ی برنج و خاک (1:1:2) بعد از بسترهای حاوی کمپوست قارچ در سطح خوبی قرار گرفت. نتایج کلی نشان داد که کیفیت ظاهری، سرعت رشد، قابلیت رول‌شوندگی و مقدار کلروفیل در بسترهای حاوی کمپوست قارچ، بطور معنی‌داری بیشتر از بسترهای حاوی پوسته‌ی برنج بود.

کلیدواژه‌ها