اثر کاربرد اوره و اسید بُریک‌، بر غلظت عناصر غذایی برگ، درصد روغن و عملکرد میوه زیتون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، تهران

2 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 کارشناس، دانشگاه غیرانتفاعی بهاران، گرگان

چکیده

 
زیتون یکی از مهمترین محصولات باغی در گلستان است که نقش مهمی را در اقتصاد این استان ایفا می کند. برای بدست آوردن حداکثر بهره وری کمی و کیفی این محصول، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار در 3 تکرار در سال 89 در یکی از باغات شهرستان گرگان انجام شد. در این آزمایش سه سطح اسید بُریک(0، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر) وسه سطح ازاوره (0، 500 و 1000 میلی‌گرم در لیتر) به شکل محلول پاشی مورد استفاده قرار گرفت.نتایج نشان داد که محلول پاشی ترکیب اوره و اسید بُریک سبب افزایش معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد در وزن و تعداد میوهها شد. همچنین تعداد میوه در تیمار اسید بُریک (100 میلی‌گرم در لیتر) و اوره (500 میلی‌گرم در لیتر) بیشترین میزان را داشت که نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی‌داری بود. همچنین محلولپاشی با اسید بریک و اوره، میزان عناصر بُر و نیتروژن را در برگ به طور معنی داری افزایش داد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تیمار‌های اسید بُریک (100 میلی‌گرم در لیتر) و اوره (500 میلی‌گرم در لیتر) موجب بیشترین درصد روغن در زیتون شد.
 

 

کلیدواژه‌ها