بررسی مواد موثره اسانس در سرشاخه‌های گلدار و عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه دارویی پونه Mentha longifolia (L.) Huds.در شرایط طبیعی و زراعی در دو مرحله رویشی و زایشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت تغییرات میزان مواد موثره اسانس و نیز عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره سر شاخه‌های گیاه پونه (Mentha longifolia) در دو مرحله رویشی و زایشی تحت شرایط زراعی(استفاده از کود حیوانی و نیز عدم استفاده از آن) و مقایسه آن با رویشگاه طبیعی صورت گرفت. بدین‌ منظور سر شاخه‌های گیاه در دو مرحله رویش و زایشی از رویشگاه طبیعی آن واقع در منطقه عباس‌آباد استان گلستان و همچنین از گیاهان کشت شده در مزرعه دارای کودحیوانی گاوی و بدون کود جمع‌آوری گردید. نتایج تجزیه اسانس نشان داد که در مزرعه حاوی کود ترکیب سیرینگل و در رویشگاه طبیعت ترکیب آزولن از بالاترین میزان برخوردار بودند. همچنین عملکرد آنتی‌اکسیدانی با سه روش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل، میزان مهار رادیکال‌های آزاد و سنجش قدرت احیاء کنندگی ارزیابی گردید. در رابطه با ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و سنجش قدرت احیا کنندگی، گیاه خودرو در شرایط طبیعی از بیشترین میزان عملکرد آنتی‌اکسیدانی در فاز زایشی نسبت به شرایط زراعی (دارای کود و بدون کود) برخوردار بود. در رابطه با میزان مهار رادیکال‌های آزاد و نیز  قدرت احیاءکنندگی نیز بیشترین میزان در فاز رویشی و زایشی در تیمار بدون کود مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها