بررسی مقایسه‌ای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه درختی کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) و جمبو (Syzygium cumini (L.) Skeels.) در اطراف منطقه آلوده صنایع فولاد اهواز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم گیاهی، دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

3 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز

4 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

وجود کارخانجات صنعتی در کنار شهرها یکی از معضلات آلودگی در این شهرهاست. شناخت و استفاده از گیاهان مقاوم در فضای سبز کمک شایانی به تصفیه هوای این مناطق می‌کند. در تحقیق حاضر اثر آلودگی هوای منطقه صنعتی صنایع فولاد اهواز به‌عنوان منطقه آلوده بر روی برخی از فاکتورهای مقاومتی نسبت به تنش در دو گونه درختی غالب کنوکارپوس و جمبو مورد بررسی قرار گرفت و با نمونه‌های گیاهی مشابه برداشت شده از منطقه پاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هردو گیاه سطح برگی در منطقه آلوده نسبت به پاک کاهش در حالیکه میزان قندهای محلول در شرایط آلوده افزایش معنی‌داری یافت. در گیاه جمبو میزان پرولین تحت تاثیر آلودگی هوا به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. از طرف دیگر در گیاه جمبو میزان اسیدآسکوربیک، مآلون دی آلدئید برگ و شاخص مقاومت به آلودگی هوا کاهش ولی در گیاه کنوکارپوس تنها میزان مآلون دی آلدئید برگ بطور معنی‌داری افزایش یافت در حالی که آلودگی تاثیر معنی‌داری بر سایر پارامترها در این گیاه نداشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هر دو گیاه در محدوده گیاهان حساس قرار داشته ولی گیاه کنوکارپوس نسبت به جمبو مقاومت بیشتری نسبت به آلودگی هوا در منطقه مورد مطالعه نشان داد.

کلیدواژه‌ها