بررسی تغییرات فصلی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان درسه گونه گلسنگ Lecanora muralis (Schaerer)Rebenh.، Xanthoria parietina (L.)Th.fr. و Ramalina farinacea(L.)Ach. از منطقه مغان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان

2 کارشناس‌ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران

3 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی سازگاری سه گونه گلسنگدرسه فصل بهار، تابستان و زمستان بود برای نشان دادن این سازگاری فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سه گونه گلسنگ از دشت مغان  مورد سنجش قرار گرفت در این تحقیق گلسنگ Ramalina farinaceaوLecanora muralisاز مرکز شهرستان انگوت (شهر تازه کند استان اردبیل) به‌صورت تصادفی از کوه‌ها جمع‌آوری و گلسنگ Xanthoria parietina نیز از اطراف تالاب شهرک پارس‌آباد مغان استان اردبیل به‌طور تصادفی از روی درخت جوالدوز (Catalpa bignonioides) جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پراکسیداز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پلی‌فنل اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در هر سه گونه گلسنگ در فصل زمستان (سرما) و تابستان (گرما) بیشتر از فصل بهار بود. آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز و پلی‌فنل اکسیداز در دو گونه R. farinacea و L. muralis در تابستان و آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز در این دو گونه در زمستان افزایش معنی‌داری داشتند و در گونه X. parietina آنزیم‌های پراکسیداز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در تابستان افزایش معنی‌داری نشان دادند. بنابراین با توجه به بررسی‌های به عمل آمده احتمالاً تغییرات آنزیم‌های آنتی اکسیدانی باعث سازگاری فصلی در این گونه‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها