تعداد مقالات: 385

2. اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ گیاه گزنه (L. Urtica dioica) در استان‌های مازندران و گلستان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 1-11

مصطفی نجار فیروز جایی؛ خدایار همتی؛ سارا خراسانی نژاد؛ امیر دارائی گرمه خانی؛ امین اله باقری فرد


3. تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونة کرفس کوهی (Kelussia ) در منطقة کهگیلویه odoratissima Mozaff

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 1-9

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ منصور مصداقی؛ حسین بارانی


4. بررسی اثر هورمون آبسیزیک اسید بر افزایش تحمل خشکی گیاه علفی رستاخیزی Sporobolus stapfianus Sporobolus pyramidalis در مقایسه با گیاه علفی و غیررستاخیزی

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 1-11

هوشنگ امیریان؛ حمیدرضا قاسمپور؛ مه لقا قربانلی؛ سکینه ونایی؛ حمید رضا قاسمی


6. سنجش فعالیت ضداکسایشی و محتوی فنل کل در قسمت‌های مختلف دانه‌ چهار ژنوتیپ آفتابگردان (.Helianthus annus L)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 1-10

اسعد آقایی؛ رضا درویش زاده؛ علی اصغر حاتم نیا؛ نصرت اله عباسی


9. اثر غلظت‌های مختلف سولفات منگنز بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی در گیاه آفتابگردان

دوره 9، شماره 33، بهار 1393، صفحه 1-11

سونیا ترابی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی


10. بررسی اثرات دگرآسیبی زعفران بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌های هرز گچ دوست (Gipsophylla pilosa) و شلمبیک (Rapistrum rugosum)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 1-12

الهام عزیزی؛ لیلا علیمرادی؛ مریم جهانی کندری؛ آسیه سیاهمرگویی


11. بررسی واکنش به نور برخی از گونه‌های آویشن در مرحله جوانه‌زنی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 1-16

بهاره الهوردی ممقانی؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ مریم ملکی زاده تفتی؛ جمال حسنی؛ محمد بختیاری رمضانی


12. شناسایی برخی ارقام انگور بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی میوه و بذر آنها

دوره 7، شماره 28، بهار 1392، صفحه 1-9

رضا موسی زاده؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی مختاریان


15. تاثیر عصارهی کودهای دامی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی (Salvia officinalis) و رشد اولیهی مریم گلی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 1-10

شیرزاد سوره؛ رضا دلیری مقدم؛ حسین آروئی


16. بررسی آت‌اکولوژی گیاه دارویی Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. در زاگرس مرکزی (منطقه کهگیلویه)

دوره 6، شماره 24، بهار 1391، صفحه 1-8

اسفندیار جهانتاب؛ عادل سپهری؛ سیده زهره میردیلمی؛ یاسر قاسمی آریان؛ سهیلا نوری


17. معرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع ییلاقی پلور

دوره 6، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 1-15

شکوفه شکرالهی؛ حمید رضا مرادی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی


20. ارزیابی تحمل به شرایط غرقابی نهال های دوساله ون (Fraxinus excelsior L.)

دوره 11، شماره 41، بهار 1395، صفحه 1-12

قاسم علی پاراد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ علی خدادوست؛ سید احسان ساداتی؛ نبی عزیزی


21. ارزیابی برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه زغال‌اخته طی مراحل پایانی رشد

دوره 11، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 1-11

مهدی پناهی؛ جعفر حاجی لو؛ نادر چاپارزاده