شماره جاری: دوره 14، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 1-133 
2. تأثیر تنش سرما بر زنده‌مانی و تبادلات گازی نهال زیتون (Olea europaea L.)

صفحه 28-38

خدیجه مهاجری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی؛ علی خدادوست