کلیدواژه‌ها = محتوای نسبی آب
تعداد مقالات: 4
3. بررسی اثر اسید‌سالیسیلیک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تربچه (Raphanus sativus L.) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 79-87

مژگان قنبری؛ محسن فرزانه؛ علیرضا افتخاریان جهرمی


4. بررسی اثر هورمون آبسیزیک اسید بر افزایش تحمل خشکی گیاه علفی رستاخیزی Sporobolus stapfianus Sporobolus pyramidalis در مقایسه با گیاه علفی و غیررستاخیزی

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 1-11

هوشنگ امیریان؛ حمیدرضا قاسمپور؛ مه لقا قربانلی؛ سکینه ونایی؛ حمید رضا قاسمی