کلیدواژه‌ها = آللوپاتی
تعداد مقالات: 6
1. اثرات دگرآسیبی پاراگزانتین بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی در گیاه کاهو(Lactuca sativa L.)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 53-62

نسترن اسدی؛ سید مهدی رضوی خسروشاهی


4. توان آللوپاتی گیاه چای (Camellia sinensis L.) بر جوانه‌زنی بذرها و تکوین دانه رست‌های گیاه جو (Hordeum vulgar L.) و ماش (Vicia sp.)

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 47-55

احمد مجد؛ هدیه دیباه؛ طاهر نژاد ستاری؛ فائزه قناتی


5. اثرات دگرآسیبی ترشحات ریشه‌ای دو رقم برنج بر جوانه‌زنی و رشد دانه‌رست‌های جو وحشی

دوره 7، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 52-58

یلدا قطب زاده؛ هما محمود زاده؛ فروغ عباسی


6. بررسی پتانسیل آللوپاتی سه جنس مهم از تیره خشخاش بر روی جوانه‌زنی و فاکتور‌های رشد علف هرز فالاریس Phalaris paradoxa L.

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 77-84

مه لقا قربانلی؛ افسانه گران؛ امیر ذوالفقاری