کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 6
3. مطالعه تغییرات ریخت‌شناسی- تشریحی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ناشی از امواج الکترومغناطیس در مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica L.)

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 98-108

فریبا رمضانی ویشکی؛ احمد مجد؛ طاهر نژاد ستاری؛ صدیقه اربابیان


5. بررسی واکنش به نور برخی از گونه‌های آویشن در مرحله جوانه‌زنی

دوره 8، شماره 29، بهار 1392، صفحه 1-16

بهاره الهوردی ممقانی؛ ابراهیم شریفی عاشور آبادی؛ مریم ملکی زاده تفتی؛ جمال حسنی؛ محمد بختیاری رمضانی


6. بررسی پتانسیل آللوپاتی سه جنس مهم از تیره خشخاش بر روی جوانه‌زنی و فاکتور‌های رشد علف هرز فالاریس Phalaris paradoxa L.

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 77-84

مه لقا قربانلی؛ افسانه گران؛ امیر ذوالفقاری