کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 6
6. بررسی میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک، اندام هوایی و اندام زیرزمینی دو گونه مرتعی Artemisia sieberi و Salsola dendroides در منطقه تیل آباد استان گلستان

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 60-68

نرجس قزلسفلو؛ سیده خدیجه مهدوی؛ سید علی حسینی؛ محمد حسین ارزانش