نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های فتوسنتزی و فیتوشیمیایی برخی از اکوتیپ‌های بنفشه معطر (Viola odorata L.) در استان‌های مازندران و گلستان

دوره 16، شماره 63، آبان 1400، صفحه 101-115

10.30495/iper.2021.686563

حسین مرادی؛ مهدی حدادی نژاد؛ علیرضا یاوری؛ مهدی محمدی ازنی؛ سید مریم موسوی؛ سیدمحمدامین حسینی