نویسنده = ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) بر اساس برخی شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی

دوره 15، شماره 60، اسفند 1399، صفحه 1-15

نسیم رنج کش؛ مرتضی سام دلیری؛ پوریا مظلوم؛ امیرعباس موسوی؛ ولی الله رامئه