نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی الگوی سبز شدن گیاهچه سه گونه علف‌هرز در واکنش به دما و رطوبت خاک در مزرعه

دوره 12، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 1-11

سمیه تکاسی؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری