نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه محتوی ترکیبات فنلی و فعالیت ضداکسایشی برگ درخت کلخونگ (Pistacia khinjuk Stocks.) در رویشگاه‌های طبیعی استان ایلام

دوره 10، شماره 40، اسفند 1394، صفحه 31-40

علی اصغر حاتم نیا؛ پرویز ملک زاده؛ خشنود نورالهی؛ طاهره ولد بیگی


2. مطالعه محتوی ترکیبات فنلی و فعالیت ضداکسایشی برگ درخت کلخونگ (Pistacia khinjuk Stocks) در رویشگاه های طبیعی استان ایلام

دوره 10، شماره 40، اسفند 1394، صفحه 31-40

علی اصغر حاتم نیا؛ پرویز ملک زاده؛ خشنود نورالهی؛ طاهره ولدبیگی