نویسنده = ���������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات پوشش گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی رشته کوه دنا

دوره 8، شماره 29، خرداد 1392، صفحه 28-37

زینب صالح پور؛ عزیزاله جعفری کوخدان؛ علی علیرضانژاد