نویسنده = مجید پور علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم عباسعلی

دوره 10، شماره 37، بهار 1394، صفحه 72-83

حسین افشاری؛ مجید پور علی؛ صادق ساجدی؛ حسین حکم آبادی