نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر هورمون آبسیزیک اسید بر افزایش تحمل خشکی گیاه علفی رستاخیزی Sporobolus stapfianus Sporobolus pyramidalis در مقایسه با گیاه علفی و غیررستاخیزی

دوره 9، ویژه بهار، اردیبهشت 1393، صفحه 1-11

هوشنگ امیریان؛ حمیدرضا قاسمپور؛ مه لقا قربانلی؛ سکینه ونایی؛ حمید رضا قاسمی