نویسنده = حسین زارعی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نسبت مناسب ماسه، پوسته برنج و کمپوست قارچ بر صفات کیفی چمن قطعه‌ای

دوره 9، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 52-64

فاطمه قلی زاده؛ ناهید رحیمی محمد آباد؛ حسین زارعی؛ خدایار همتی


2. اثر سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر دوام گل و شاخص‌های فتوسنتز گل شاخه بریده رز رقم Grand prix

دوره 9، ویژه بهار، بهار 1393، صفحه 48-58

نسرین فرهنگ مهر؛ مریم نیاکان؛ حسین زارعی